Projekt DIOS
Mapa portálu
Metodické guidelines
Výsledky a reporty
Softwarové nástroje
Aktuality

Další projekty

SVOD - epidemiologie onkologických onemocnění v České republice
www.svod.czNárodní program mamografického screeningu v ČR
www.mamo.cz


Software pro správu dat mamografického screeningu
www.cba.muni.cz/projekty/mascComprehensive Data Browser Edukační tutoriál Centrální knihovna chemoterapeutických režimů Plánovač terapie Kalkulátor intenzity dávky Protokoly intenzity dávky Registr DIOS Registr CORIS
PROJEKT DIOS

Hodnocení zdravotních technologií (HTA)
v onkologii - intenzita dávky chemoterapie
PŘEDPOKLADY A CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je přispět k standardizaci metodologie HTA v oblasti onkologie. Projekt DIOS není veden jen v teoretické rovině, ale zahrnuje taktéž tvorbu softwarových nástrojů, jejichž cílem je pomoci při implementaci navržené metodologie v klinické praxi.

HTA metodologie přináší široké spektrum problémů, projekt DIOS se zaměřuje na dlouhodobé hodnocení protinádorové léčby a dosažené léčebné odpovědi. Tyto aspekty stále nejsou uspokojivě zakotveny a to ani v mezinárodních standardech, stále zde existuje značná variabilita mezi jednotlivými onkologickými specializacemi. Hlavním cílem projektu je přispět k hodnocení komplikací, které doprovází protinádorovou terapii, a to jak přístupem prospektivním, tak i retrospektivně. Prospektivně aplikovaná kritéria by měla zlepšit a optimalizovat podávání podpůrné terapie a následně tak snížit pravděpodobnost nežádoucích projevů léčby.

Výsledkem projektu bude mimo jiné také návrh standardních endpointů, jejichž sledování by mělo být spojeno s každou epizodou zdravotní péče. Tím je míněno nejen rozkategorizování komplexní výsledné léčebné odpovědi, ale také hodnocení parametrů týkajících se intenzity dávky aplikované léčby (tj. redukce dávky, zpoždění léčby, relativní intenzita dávky konkrétní terapie, atd.), toxicity léčby včetně stanovení stupně toxicity a vysvětlení důsledků protinádorové léčby. Plánované softwarové nástroje by měly přinést tyto standardy do klinické praxe.

Vzhledem k specifickým problémům české onkologie je motivace celého projektu dána následujícími fakty:

  • stále zde neexistuje jednotná sada standardních ukazatelů pro dlouhodobý monitoring protinádorové terapie a jejích výsledků; ačkoliv některá odvětví onkologie (např. onkologie nádorů dětského věku) již toto hodnocení podle mezinárodních standardů přijala, široce aplikovatelné standardy nejsou k dispozici. Tento fakt komplikuje jak retrospektivní tak prospektivní hodnocení technologií.
  • Téměř žádný instalovaný nemocniční informační systém v ČR nemá implementovanou parametrickou datovou strukturu pro monitorování protinádorové léčby, závažných nežádoucích účinků a většina z nich ani nenabízí modul pro přípravu terapeutických plánů. Tato situace přestavuje vážný nedostatek v hodnocení kvality zdravotní péče a brání v nastavení optimální podpůrné terapie u protinádorové léčby.
  • Mnoho českých zdravotnických pracovišť a nemocnic buduje moderní informační systémy pro objednávání a přípravu chemoterapie. Tato raná fáze vývoje se zdá optimální pro implementaci standardizovaných hodnotících pravidel.
  • přední české onkologické týmy odborníku dávají jasně najevo svůj zájem nejen na implementaci léčebných plánů farmakoterapie a radioterapie, ale také na implementaci záznamu a sledování detailních dávkovacích schémat.

Teoretické i praktické výstupy projektu budou připravovány v podobě prezentovatelné a aplikovatelné na mezinárodní úrovni.

CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU

  1. Připravit dokumentaci, která definuje endpointy jednotlivých epizod zdravotní péče v různých odvětvích onkologie s důrazem na často opomíjený aspekt intenzity dávky.
  2. Připravit prospektivně aplikovatelné standardy pro léčebné plány a jejich dlouhodobé hodnocení, včetně důvodů pro jejich nedodržení. Zahrnout dokumentaci k tématu "Intenzita dávky jako standard v protinádorové terapii" do oficiální metodologie HTA, která bude přijata mezi doporučení České onkologické společnosti.
  3. Implementovat rutinní hodnocení navržených endpointů (včetně intenzity dávky) do exitujících modelů pro HTA. Bude vyvinut expertní počítačový systém, který umožní parametrické sledování celého vývoje onkologického onemocnění včetně vyhodnocování dodržení léčebného plánu (tzn. parametry jako skutečně dosažená absolutní intenzita dávky, relativní intenzita dávky, důvody pro zpoždění léčby či redukci dávky, atd.).
  4. Zajistit pilotní studii, při které budou vyvinuty softwarové nástroje a nasbírány relevantní klinická data v modelových studiích. Na základě sesbíraných dat připravit model metodologie pro další potenciální uživatele v České republice i v jiných zemích.
  5. Připravit vědecky orientované prezentace výsledků a vytvořených softwarových nástrojů pro lékařské konference a semináře pořádané pod záštitou České onkologické společnosti nebo Ministerstva zdravotnictví ČR. Připravit všechny výstupy s adekvátní dokumentací a umožnit jejich dostupnost pro zdravotnická zařízení s garancí České onkologické společnosti.
PUBLIKAČNÍ PLÁN

Všechny oficiální výstupy projektu budou uveřejněny v českém i anglickém jazyce (softwarové prostředí, projektová dokumentace, uživatelský manuál, webová prezentace).

Cílem projektu je připravit projektovou dokumentaci k vydání v knižní podobě (jako oficiální publikaci pod záštitou České onkologické společnosti ve spolupráci s oslovenými garanty a společností AMGEN). Publikace bude sumarizovat teoretické principy projektu, navržené modelové řešení a praktické návody pro implementaci v různých typech zdravotnických zařízení.

Druhý klíčový publikační výstup projektu bude věnován vyvinutému softwaru, konkrétně se bude jednat o uživatelský manuál a projektovou dokumentaci. Vydání těchto materiálů přispěje k většímu rozšíření povědomí o vyvinutých nástrojích. Výstupy z modelových studií, které budou sbírat data o různých onkologických diagnózách (viz bod 4) budou publikovány ve vybraných vědeckých časopisech. Přesné názvy publikací nelze v současné chvíli uvést, nicméně jejich obsah bude odpovídat cíli projektu, kterým je intenzita dávky jako nezbytná komponenta v komplexním HTA hodnocení v onkologii. Připravené publikace budou směřovány do následujících mezinárodních odborných časopisů: Neoplasma, Breast Disease, The Journal of Supportive Oncology, Cancer Investigation.

Výstupy projektu budou prezentovány na českých i mezinárodních renomovaných konferencích (přednášky, postery): Brněnské onkologické dny 2005, 2006; ECO 2005; Health Technology Assessment International Society Congress 2005.

VYBRANÉ REFERENCE

M. Foote (1998): The Importance of Planned Dose of Chemotherapy on Time: Do We Need to Change Our Clinical Practice?. The Oncologist; 3, 365-368

A. M. Gianni, M. J. Piccart (2000): Optimising chemotherapy dose density and dose intensity: new strategies to improve outcomes in adjuvant therapy for breast cancer. European Journal of Cancer; 36, S1-S3

M. Smith, J. Abrams, E. L. Trimble, R. S. Ungerleider (1996): Dose Intensity of Chemotherapy for Childhood Cancers. The Oncologist; 1, 293-304

J. Chang (2000): Chemotherapy dose reduction and delay in clinical practice: evaluating the risk to patient outcome in adjuvant chemotherapy for breast cancer. European Journal of Cancer; 36, S11-S14

D. K. Armstrong, N. E. Davidson (2001): Dose Intensity for Breast Cancer: Where Do We Go from Here?. Breast Disease; 14, 91-97

W. Hryniuk (2001): Dosage Parameters in Chemotherapy of Breast Cancer. Breast Disease; 14, 21-30

E. Frei III, P. Richardson, D. Avigan, C. Bunnell, C. Wheeeler, A. Elias (1999): Perspective. The interval between courses of high-dose chemotherapy with stem cell rescue: therapeutic hypotheses. Bone Marrow Transplantation; 24, 939-945

T. W. Gillespie (2001): Chemotherapy Dose and Dose Intensity: Analyzing Data to Guide Therapeutic Decisions. vol. 28, no. 2, supplement, 5-10

PODĚKOVÁNÍ

Vývoj datových standardů a implementace HTA principů v onkologii je podporován Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Vývoj portálu DIOS a softwarových nástrojů je podporován společností AMGEN prostřednictvím výzkumného grantu poskytnutého České onkologické společnosti.Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk UniversityMasaryk Memorial Cancer Institute Projekt DIOS   Mapa portálu   Metodické guidelines   Výsledky a reporty  
Softwarové nástroje   Aktuality      

Citace:    D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek, J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec, J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová, L. Petruželka: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení, 2007. ISBN 978-80-7392-002-9, Brno. [cit. 2019-5-27]. Dostupný z WWW: http://dios.registry.cz.